Sretan Uskrs od srca vam želi Muzej grada Pakraca!

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO – PROMOTOR PROJEKTA „SVIJET GRAŠEVINE“

Temeljem članka 25. Zakona o muzejima (NN 61/18 98/19) i članka 28. Statuta Muzeja grada

Pakraca, ravnateljica Muzeja grada Pakraca raspisuje:

 

NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO – PROMOTOR PROJEKTA „SVIJET GRAŠEVINE“

 

Uvjeti: VSS

Vrsta zaposlenja: za vrijeme trajanja projekta – „Svijet graševine (Spahijski podrum, Muzej bećarca, brendiranje)”, KK.06.1.1.13.0004, novootvoreni poslovi, na određeno vrijeme do 29.6. 2023.

Poslovi i zadaci promotora projekta „Svijet graševine“: odnosi s javnošću, promocija i predstavljanje projekta „Svijet graševine“, poslovi vezani uz marketing projekta i Muzeja grada Pakraca u sklopu projekta, komunikacija s različitim medijima, približavanje projekta široj javnosti te muzejske djelatnosti u okviru ovog projekta, rad na društvenim mrežama, vođenje edukativne djelatnosti kojom bi se svim generacijskim skupinama pojasnilo i  približilo značenje projekta i njegovog edukativnog značaja

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Broj izvršitelja: 1 (jedan)

Posebni uvjeti:  rad u smjenama, timski rad, osnovno poznavanje rada u MS Office programskom paketu te osnove rada u Windows okruženju, poznavanje engleskog ili njemačkog jezika, položen vozački ispit ; B kategorija, iskustvo rada na društvenim mrežama

Probni rad: 3 mjeseca

Prednost imaju kandidati: sa iskustvom rada u odnosima s javnošću i na društvenim mrežama, iskustvom rada u marketingu te oni upoznati sa muzejskom djelatnošću i načinom funkcioniranja muzeja

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (ovjerena preslika diplome)
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (ovjereni preslik domovnice i osobne iskaznice)
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (potvrda o nekažnjavanju), ne starija od 6 mjeseci

– dokaz o poznavanju stranog jezika

– dokaz o položenom vozačkom ispitu

– dokaz o poznavanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o toj činjenici

Važne napomene:

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Podnositelji prijava dužni su u prijavi priložiti sve priloge i podatke naznačene u javnom natječaju i to u obliku navedenom u natječaju budući da manjak samo jedne isprave ili dostava jedne isprave u obliku koji nije naveden u javnom natječaju isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Ukoliko podnositelj prijave utvrdi da je potrebno dopuniti prijavu koja je već podnijeta, to je moguće učiniti zaključno do dana isteka roka u javnom natječaju.
Svi kandidati koji zadovolje sve formalne uvjete bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju kroz koji će se izvršiti provjera znanja i kvalificiranosti kandidata za traženo radno mjesto. Ako kandidat ne pristupi ovoj usmenoj provjeri smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Nepotpune i nepravovremeno pristigle prijave neće se razmatrati.Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji  (NN, 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje tog prava, dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja  i dokaze za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja. Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN, 121/17) objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno

Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN broj 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

 

Kandidati se obavještavaju o izboru u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Rok za predaju prijava na natječaj je 8 dana od dana objave natječaja.
Prijave predavati osobno ili slati poštom na sljedeću adresu s naznakom „Natječaj za radno mjesto “: MUZEJ GRADA PAKRACA, ULICA HRVATSKIH VELIKANA 2, 34550 PAKRAC

Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama Muzeja grada Pakraca i stranicama HZZZ.

Ovdje možete preuzeti dokument u microsoft word formatu : Natječaj za radno mjesto, promotor projekta Svijet graševine